Mijn favorieten

Viermakelaars makelaar Den Bosch Vught Rosmalen

Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. bevat de mogelijkheid om zowel door Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs.-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V.. Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Koppens van Hoek Bax van Diepen makelaars en taxateurs B.V. in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor op nummer 073-6215656. [googled762a07357d9ebb1.html